ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

De consument heeft het recht aan Rocali’s mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een  boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Ondernemingsgegevens


Rocali’s ( a division of Romantic Candle Light)
Leuvestraat 2
9320 Erembodegem

België
BTW BE0867 737 749

info@rocalis.be
+32 (0)476 79 66 01


Artikel 1: Algemene bepalingen


De elektronische webwinkel van Rocali’s (A division of Romantic Candle Light), een detailhandel met maatschappelijke zetel te Leuvestraat 2 , 9320 Erembodegem (België), BTW BE0867 737 749, (hierna 'Rocalis') biedt haar klanten de mogelijkheid om goederen en diensten online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op  elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website (“Klant”) bij Rocali’s. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van Rocali’s houdt in dat de klant deze voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Rocali’s aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Eventuele kortingscodes die door ons of een externe partner worden toegekend als presentje of als bedankt voor het achterlaten van een recensie van een product, kunnen enkel bij weborders worden gebruikt, uitsluitend voor de aankoop van verbruiksgoederen. 


Artikel 3: Aanbod


Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Rocali’s niet. Rocali’s is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenisRocali’s is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Rocali’s. Rocali’s kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.


Artikel 4: Online aankopen


De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen 

- via Mollie (elektronisch betaalplatform)

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Rocali’s.

De artikelen worden thuis bij de klant geleverd ofwel afgehaald in onze winkel tijdens de openingsuren zoals vermeld in de bevestigingsmail. 

Factuur. Elke wijziging aan een reeds opgemaakte factuur, kan pas gebeuren na betaling van 12,50 € administratiekosten per te veranderen factuur. Ook het toevoegen van een BTW nummer na bestelling van goederen kan gebeuren mits betaling van de administratiekosten.

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud


De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Rocali’s.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Rocali’s te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Rocali’s beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Rocali’s  zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 7: Levering

Alle artikelen worden na ontvangst van betaling verzonden:

- Indien het artikel op voorraad is gebeurd dit met Bpost de volgende dag en krijgt klant melding van verzending.

- Indien het artikel nog moet gemaakt of gepersonaliseerd worden dan krijgt de klant bevestiging als het gemaakt is en wordt dan de volgende dag verzonden. 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld.  Het ondertekenen voor ontvangst van een beschadigd pakket of het in ontvangst nemen van het pakket,  betekent dat u akkoord gaat met de staat waarin het zich op dat moment bevindt.  Gebreken die niet onmiddellijk worden gemeld, kunnen niet in rekening worden gebracht.


Artikel 8: Garantie


a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Alleen natuurlijke personen hebben de hoedanigheid van consument. (Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

Bij de verkoop aan rechtspersonen (vennootschappen, vzw’s, overheden en instellingen van openbaar nut, enz.) en tussen professionelen onderling (b2b) geldt deze wettelijke garantieregeling niet.

Tussen professionelen onderling is de wettelijke regeling verborgen gebreken (art. 1641-1649BW)
van toepassing

b. Algemeen


Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met Rocali’s klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Rocali’s.

Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.  Ook bij gebruik van instrumenten of tools die niet eigen zijn aan het merk zelf doet deze garantie vervallen.  Bij strijktoestellen adviseren wij om ENKEL gedemineraliseerd water te gebruiken, defecten te wijten aan kalkaanslag vallen NOOIT onder garantie.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 3 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Van toestellen die moeten nagekeken of hersteld worden, zal bepaald worden door de aard van het gebrek of dit binnen de garantie is. Deze bepaling gebeurt door Rocali’s of door de producten van het toestel. Het toestel waarvan een garantiedefect wordt vermoed, wordt verzonden door de klant na akkoord van Rocali’s. 
Blijkt dat het te herstellen of kapotte toestel geen garantiegebrek vertoont, dan wordt eerst een bestek opgemaakt betreffende de herstelling. Na akkoord van de klant wordt deze herstelling uitgevoerd.
Het toestel kan nadien terug opgehaald worden in de winkel of wordt op kosten van de klant opnieuw verzonden.
Toestellen die wel degelijk een garantiegebrek vertonen, worden kosteloos vervangen door Rocali’s.

 

Artikel 9: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

Alleen natuurlijke personen hebben de hoedanigheid van consument. (Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit)

Personen die de aankoop verrichten in hoedanigheid van professioneel, niet-consument, hebben geen herroepingsrecht.  In uitzonderlijke gevallen kan, na uitdrukkelijk akkoord van Rocali’s, een retour worden toegestaan onder volgende voorwaarden: De retour-zending van de goederen valt volledig ten laste van de koper. Na controle maakt Rocali’s  een credit nota op ten bedrage van de geleverde goederen, verminderd met een minimum van 25% van de goederenwaarde, ter compensatie van verwerkingskosten. In geen geval geeft de aanvaarding door Rocali’s van de terugname van de goederen, u enig recht op schadevergoeding.

De consument heeft het recht aan Rocali’s mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Rocali’s klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Rocali’s, Leuvestraat 2,  9320 Erembodegem, België.
Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.

De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Rocali’s zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 
Van zodra wij de artikelen in originele staat hebben ontvangen wordt uw geld (met uitzondering van de verzendkosten) terug gestort binnen de 30 dagen. 
Voor artikelen die afgeprijsd zijn (bij acties, solden of door gebruik van een kortingscode) wordt enkel een tegoedbon geschonken. 


Tenzij anders overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten :

1° betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn;
2° betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;
3° betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de klant is verbroken; en
4° betreffende de levering van dagbladen, tijdschriften en magazines;
5° Workshops georganiseerd door Rocali’s; Inschrijvingen voor workshops kunnen geannuleerd worden tot twee weken voor de workshopdatum. Annuleringen binnen deze termijn, no-show tijdens workshop zelf, zullen geen onderwerp zijn van terugbetaling en kunnen dus niet herroepen worden.
6° Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

Eveneens zijn uitgesloten van herroeping: alle artikelen uit de categorie "Textiel en Blanco Artikelen".  Deze worden na bestelling van onze klanten speciaal besteld, en worden nooit beschouwd als een voorraadartikel.  Deze aankopen worden beschouwd als "het bestellen van goederen op maat", en maken geen deel uit van art. VI. 47 §1. van het Wetboek van economisch recht.


Artikel 10: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Rocali’s, Leuvestraat 2, 9320 Erembodegem respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden].

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Rocali’s, Leuvestraat 2, 9320 Erembodegem, België, info@rocalis.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Rocali’s, Leuvestraat 2, 9320 Erembodegem,België, info@rocalis.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Rocali’s heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Rocali’s houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@rocalis.be


Artikel 11; Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Rocali’s Klantendienst


De klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 476796601 via e-mail op info@rocalis.be of per post op het volgende adres :Leuvestraat 2, 9320 Erembodegem


Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Rocali’s. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Rocali’s kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs


De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Dendermonde, België bevoegd.

 

Team Rocali’s